ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Misja

  • Dążymy do utrwalenia pozycji DAGAT-ECO sp. z o.o. spełniając wymagania Klientów i innych stron zainteresowanych. Przy pomocy światowych standardów zarządzania jakością i środowiskiem wspólnie dążymy do ciągłego rozwoju spółki
  • Fundamentalną zasadą naszego działania jest zadowolenie Klientów i innych stron zainteresowanych, która jest kluczowym elementem strategii firmy. Zaangażowanie całego personelu jest bazą naszych sukcesów, doceniamy wkład każdego z nich w realizację wspólnych celów.
  • Gwarantem naszych sukcesów są obustronnie dobre relacje z dostawcami towarów i usług, które przekładamy na
    wartość dodaną, konkurencyjność i solidność.

W celu sprostania stale rosnącym wymaganiom rynku ustalamy następujące cele strategiczne:

  • Dostarczanie wyrobów i usług spełniających wymagania i oczekiwania Klientów ustalone i zaakceptowane w zawartych kontraktach i umowach w warunkach przyjaznych dla środowiska naturalnego,
  • Poprawę efektywności ekonomicznej firmy jako gwarancję zaspokajania potrzeb Klientów po niższych kosztach.

Cele strategiczne osiągamy przez:

  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych eliminujących błędy, doskonalących jakość wyrobów i usług oraz minimalizujących negatywny wpływ na środowisko,· pracę nad ciągłym tworzeniem wartości spółki w oczach Klienta,
  • usprawnianie w sposób ciągły procesów wewnętrznego działania, aby uzyskać lepszy efekt pracy, co przełoży się
    satysfakcję Klienta oraz wyniki spółki,
  • podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości i ochrony środowiska poprzez szkolenia,
  • przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych z zakresu zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz innych wymagań dotyczących działalności, wyrobów i usług realizowanych przez naszą spółkę,
  • prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i opakowaniami,
  • doskonalenie procesów działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
  • efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi,
  • prowadzenie kontrolowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • dokonywanie systematycznych przeglądów skuteczności realizacji wyznaczonych celów dla zapewnienia ciągłego doskonalenia i rozwoju systemu zarządzania jakością i środowiskowego.

Deklaracja

  • Deklarujemy aktywnie uczestniczyć w realizacji postanowień niniejszej Zintegrowanej Polityki Jakości i Środowiska oraz systematycznie oceniać efektywność i skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  • Deklarujemy zapewnienie niezbędnych i wymaganych środków i zasobów umożliwiających realizację celów wyznaczonych niniejszym dokumentem, jak również podejmowanie działań inspirujących wszystkich pracowników
    do realizacji niniejszej polityki.
  • Zapewniamy, że polityka jest zrozumiała i wdrożona, jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron oraz zakomunikowana pracownikom.
  • Deklarujemy że realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania naszej Spółki opiera się na wdrożonym i funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami aktualnej normy ISO 9001 oraz Systemie Zarządzania Środowiskowego zgodnym z wymaganiami aktualnej normy ISO 14001.
  • Przyjmujemy odpowiedzialność za realizację Zintegrowanej Polityki Jakości i Środowiska.

 

Prezes Zarządu DAGAT-ECO