PLAN POŁĄCZENIA

UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU POŁĄCZENIA „DAGAT-ECO” SP. Z O.O. ORAZ OMIKRON 3 SP. Z O.O. Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R.

Zarząd spółki „DAGAT-ECO” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Trójcy 14, 61-477 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504119, NIP 7831008947, REGON 630396763 („DAGAT-ECO”), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej uzgodniony pisemnie w dniu 25 lutego 2021 r. plan połączenia „DAGAT-ECO” oraz Omikron 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860175, NIP 5252835646, REGON 387030320 („Omikron 3”). Połączenie „DAGAT-ECO” oraz Omikron 3 nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Omikron 3 na „DAGAT-ECO” w zamian za udziały, które „DAGAT-ECO” wyda wspólnikom Omikron 3.

PLAN POŁĄCZENIA